1. بلی ، موسسه تحصیلات عالی قدس بعد از خریداری سیستم HELMS و با تفاهم با دانشگاه پلتخنیک کابل و وزارت محترم تحصیلات عالی تدریس را از طریق برنامه HELMS پیش برده است.
  2. بلی ، قبلی از خریداری سیستم HELMS از برنامه های وایبر، واتساب و ایمو جهت سهولت و دسترسی بهتر دانشجویان استفاده صورت می گرفت.
  3. بلی، دانشجویان به صورت عموم در برنامه های غیر حضوری (انلاین) اشتراک گسترده داشتند.
  4. آنعده از دانشجویان که نتوانستند به سیستم آنلاین دسترسی پیدا کنند بسیار اندک می باشند و همه به این سیستم دسترسی کامل دارند.
  5. بلی، بنابر ضعیف بودن سرعت انترنت ویدیو های درسی تعداد محدود در هر دو سیستم (HELMS و
  6. وایبر واتساب ایمو گروپ ها ) آپلود شده است .

طریقه استفاده HELMS شما میتواند به رهنمای ذیل مراجعه نماید.

اینک موضوع جهت آگاهی به مقام محترم ارسال است.