نویسنده: مولوی جمال الدین احمدی فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

چکیده:

اصول حاکم بر تعیین صلاحیت و اختیار کیفری یکی از موارد اساسی در حقوق بین الملل میباشد. این صلاحیت و اختیار ها گاها مورد انتقاد عده ای قرار گرفته اند و صلاحیت و اختیار های داد گاه کیفری بین المللی را عادلانه نمیداند. تعیین صلاحیت و اختیار داد گاه کیفری یکی از موارد چالش بر انگیز در حقوق بین الملل میباشد و این مورد نیز قابل بحث است که آیا صلاحیت و اختیار های که در داد گاه کیفری بین المللی اعمال میشود روی تمام کشور ها یکسان است یا تفاوت های نیز دارد. این تحقیق در صدد بررسی صلاحیت و اختیار های دادگاه کیفری بین المللی میباشد و که بر مبنایی روش کیفی این تحقیق انجام شده است. اطلاعات از کتابخانه جمع آوری شده و بعد مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان میدهد که داد گاه کیفری بین المللی بر مبنایی صلاحیت و اختیار های ذاتی، جهانی و موارد دیگر عمل مینماید؛ این داد گاه  در واقع گاها در قضاوت های خود با قضاوت های ارزشی نیز مواجه شده است.

کلید واژه ها:

صلاحیت و اختیار، دادگاه کیفری، تعیین صلاحیت و اختیار، بین المللی

  1. What are the principles governing the determination of competence and jurisdiction in international criminal law, and how have these competences and jurisdictions been subject to criticism regarding their fairness and alignment with ethical considerations? Additionally, is there uniformity in the competences and jurisdictions applied in international criminal courts across all countries, or are there differences? This research aims to investigate the competences and jurisdictions of the International Criminal Court, utilizing a qualitative research methodology. The information has been collected from the library and subsequently analyzed. The findings of this research indicate that the International Criminal Court operates based on inherent, global, and other competences and jurisdictions, and it has occasionally encountered challenges in reconciling its judgments with ethical considerations.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *