تاریخچه موسسه

موسسه تحصیلات عالی قدس در سال ۱۳۹۳ با کسب مجوز رسمی از مقام وزارت تحصیلات عالی تاسیس و به حیث یک نهاد خصوصی علمی و اکادمیک در سطح کشور به رسمیت شناخته شد. این کانون علمی به منظور عرضه خدمات تحصیلی باکیفیت و معیاری برای جوانان وطن، می خواهد مسوولیت ملی ورسالت اسلامی و انسانی خویش را در قبال خدمت گزاری، ‌سازندگی و تعالی جامعه ایفا کند. تحصیلات عالی قدس به حفظ و بارور ساختن فرهنگ والای جامعه، ‌رعایت و احترام گذاشتن به قانون اساسی کشور، با فراهم ساختن وسایل و امکانات معیاری آموزشی، تربیت جوانان متخصص،‌ ماهر و مسلکی را یکی از مهمترین اهداف خود تلقی می کند. بلند بردن معیار ها و نهادینه ساختن کیفیت فعالیت های علمی و تدریسی، باطرح پلان و برنامه ریزی های مستمر تطبیق راهکار های موثر و عملی برای نیل به هدف خدمت گزاری در آموزش دهی و تربیت سالم جوانان، ‌در محور فعالیت های این نهاد علمی قرار دارد. موسسه تحصیلات عالی قدس با رعایت و تطبیق همه جانبه قانون، مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همه سطوح کاری خویش، متناسب با اهداف اموزشی و عرضه خدمات تحصیلی باکیفیت و معیاری در تحرک پویایی و کارایی هرچه بیشتر امور و فعالیت های اکادمیک خود را ملتزم و متعهد می داند. این نهاد علمی با داشتن (۶۸۷ ) تن محصل از قشر اناث و ذکور باکمیت (۴۵) استاد مجرب، مسلکی و متخصص که سطح تحصیلی شان ماستر و لیسانس می باشند، در دوپوهنحی شرعیات و تعلیم وتربیه،‌ با فراهم بودن بهترین امکانات و تسهیلات آموزشی معیاری فعالیت می نماید

درچوکات موسسه تحصیلات عالی قدس جهت پیشبرد برنامه هاوتطبق فیصله ها برای معیاری ساختن فعالیت های تدریسی وعلمی علاوه از شورا های علمی ورهبری درسطح موسسه و پوهنڅی ها ، کمیته های ذیل فعالیت دارند:

  • کمیته تضمین کفیت واعتبار دهی
  • کمیته تطبیق نصاب ولوایح
  • کمیته فرهنگی وارتباطات
  • کمیته نظم ودسپلین
  • کمیته مشوره دهی وخدمات محصلان
  • کمیته حفاظت از محیط زیست
  • تحقیقات علمی وامور استادان

جلسات علمی ورهبری وکمیته های کاری طبق طرزالعمل به صورت منظم بادرنظر داشت لایحه وظایف برای نهادینه ساختن اصل قانون گرایی و عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت ومعیاری ساختن برنامه ها بامساعی مشترک فعالیت می کنند

مــوسســه تحصیلات عـالـی قـــدس در جلسـات علمی ورهبـری وکمیته هــا

جلسـات علمی ورهبـــری وکمیته هــای کاری طبق طــــــرزالعمل به صــــــــورت منظم بادرنظــــــر داشت لایحه وظــــایف بـــــرای نهادینه ساختن اصـــل قــــانون گرایی و عــــرضه خدمات تحصیلی با کیفیت ومعیاری ساختن بــــــــرنامه هـــــا بامساعی مشترک فعالیت می کنن