انترنیت کلب وکمپیوترلب رایگان برای استادان ومحصلین.

تحصیلات عالی قدس درعرصه هم گام سازی فعالیت های علمی این نهاد با معیارهای جهانی وتکنالوژی معلوماتی با تسهیل نمودن امکانات پیش رفته بادرنظرداشت نیازمندیهای تمام محصلان ومحیط فعالیت مینمایـــــــــــــــد.

 تحصیلات عالی قدس انترنیت کلب مجهز با تمام وسایل مدرن وپیش رفته راخدمت محصلان این کانون علمی قرار داده است، که دارای انترنیت ۴ جی بی سرعت فی دقیقه با سرعت وکیفیت عالی ازساعت ۰۸:۰۰ بجه قبل از ظهردرجریان تایم های سه گانه درسی رایگان وبدون فیس اضافی قابل استفاده بوده تا محصلان،کارمندان، استادان وسایر منسوبین این نهاد علمی بتوانند درتهیه مفردات ومواد آموزشی، ممد درسی، تهیه مطالب سیمینار، کنفرانس های علمی، مونوگراف ودیگر موارد تحقیقاتی بعنوان منبع الکترونیکی استفاده همه جانبه نماینـــــــــــد.

       استفاده ازانترنیت برای انکشاف سطح دانش محصلین اجباری بوده ومطابق تقسیم اوقات وپلان ازقبل تهیه شده بطور وقفه یی هرصنف دراوقات معینه می توانند ازخدمات این مرکز استفاده نمایند.

      تحصیلات عالی قدس درکنار این همه امکانات وتسهیلات آموزشی برای بخش کمپیوتر ساینس یک باب کمپیوتر لب با(LCD) وپروجکتورمجهز را فراهم نموده تا محصلین به طور عملی درکسب مهارت ها ودانش تجربی نایل آینــــــد.

 محصلین این بخش می توانند به شکل پرکتیک وعملی به فعالیت های دسته جمعی وانتقال تجارب پرداخته ودروس یومیه خویش را  با استفاده ازکمپیوترلب بگونه عملی تطبیق نمایند.

کتابخانه مجهز

درکنار سایر امکانات وسهولت های تدریسی ومطالعاتی تحصیلات عالی قدس درچوکات مدیریت کتابخانه یک باب کتابخانه­ی مجهز را بمنظور ترویج فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی، رشد استعداد های خلاق علمی، واجرای پروژه های تحقیقی احداث نموده است. جهت تأمین فضای مصئون مطالعه، دارالمطالعه ومکان ویژه ی درنظرگرفته شده است، تامحصلان عزیز جهت افزودن به انباشته های معنوی وانکشاف جنبه های علمی شخصیت شان تا حد امکان استفاده نمایند. به تعداد تقریبی بیش تر ازچهار هزار جلد کتاب دررشته ها وبخش های مختلف علوم اجتماعی، دانش فلسفی، علوم انسانی وساینسی، دینی وشرعی، تعلیمی وتربیتی دراین کتابخانه موجود بوده که درغنا وباروری این گنجینه علمی افــــــــــزوده است.

مدیریت کتابخانه درقسمت آمار کتب، رده بندی وتنظیم آنها، تهیه لیست کتب، تعداد کتب موجود درهربخش؛ موجودیت دیتابیس کتابها که دران سایر مشخصات کتاب ازجمله نام مؤلف، تعدادجلد، وتیراژ مشخص است؛ فعالیت دارد، که درپایان هرربع گزارش کتبی ازنحوه اجراآت خویش به مدیریت مالی واداری ارایه می دارد. استفاده کنندگان می توانند کتاب را هم درمحوطه کتابخانه مطالعه نمایند وهم بطور عاریت بیرون ازکتابخانه استفاده کنند البته استفاده کنندگان دارای کارت مخصوص کتابخانه بوده که با هربارمطالبه کتاب، کارت ازنزدش قید گردیده واسم محصل وکتاب دردفتراندراج کتابخانه درج می گــــــــــردد.

لیلیه رایگان

تحصیلات عالی قدس متعهد است تا سهولت اسکان را برای محصلان عزیز که ازنقاط دوردست بخصوص ولسوالی ها وولایات دیگرجهت فراگیری تحصیلات عالی به این نهاد مراجعه می کنند، درنظر گرفته است. این مؤسسه تحصیلات خصوص با یکی ازاتحادیه های لیلیه برای هرسال اتاق های رهایشی را به طور رایگان دراختیار محصلین واجد شرایط قرار می دهــــــــــــــــــد.

 پارکینگ وسایط، وساحه وسیع تفریحی بوده وبا امکانات مدرن ومعیاری مجهز می باشد. این سهولت برای تمام محصلان واجد شرایط بدون فیس بگونه رایگان درنظر بوده که با پرنمودن فورم مخصوص لیلیه می توانند ازاین سهولت بهره مند گـــــــــــــــــــــردند.

لابراتوار

 همانطوریکه دیپارتمنت های ریاضی وکیمیا بیولوژی درچوکات دانشکده تعلیم تربیه این نهاد فعالیت دارد، که این بخش بیشتر متکی به تجارب عملی می باشد، بنابرین تحصیلات عالی قدس لابراتوار مجهز با وسایل مدرن مورد نیاز را درنظردارد. تا محصلین جهت انجام آزمایشات عملی، وکارکردهای تحقیقاتی شان عندالضرورت می توانند به همکاری مسئول لابراتوار(لابرانت) واستاد مضمون رهنمایی گردند. برای انجام آزمایشات وتجارب عملی ازموادات ووسایل مورد ضرورت نیزاستفاده میشود. وبخاطر انکشاف وتوسعه هرچه بیشتر پروسه تحقیق پس ازهر تجربه عملی نتیجه آن ثبت کتاب خواهند شد. 

هکذا بمنظور فراهم نمودن هرچه بیشترتسهیلات لازم به شایقین تحصیلات عالی تصمیم برآنیم تا درسال آینده ساحه فعالیت این نهاد تحصیلی را با روی دست گرفتن تدابیرآتی تقویت وگسترش بخشیـــــــــــم:

  • برنامه های انکشافی برای سمستربهاری سال (۱۳۹۶)خورشیدی.
  • ایجاد پوهنحی حقوق .
  • تجهیزهمه صنوف درسی با((LCD ویروکلتور.
  • تجهیز وتقویت هرچه بیشتر لابراتوار.
  • راه اندازی گفتمان ها میان دانشجویان .
  • تدویر سمینار های علمی محصلین واستادان.
  • راه اندازی ورکشاپ های تحقیقی پیداگوژی وفعال ساختن مجله علمی.