تفاهمنامه

تفاهمنامه، توافقنامه ایست بین طرفین یا بیشتر که اهداف مشترک آنان را مستند می نماید. تفاهم نامه نسبت به قرارداد معمولااز پیچیدگی وجزئیات کمتری برخوردار است و از نظر قانونی الزام آور نیست. با این وجود تفاهمنامه یک چارچوب و مجموعه ای از قوانین برای هدایت طرفین را در اجرای یک پروژه ارائه مینماید.

محتوا و شرایط

  • هدف 
  • زمینه های همکاری

۱. برنامه های آموزشی مشترک

۲. تبادل دانشجویان

۳. تبادل اعضای هیئت علمی

۴. تبادل های مطالب آموزشی و علمی

۵. تبادل اطلاعات

۶. پروژه های خاص

۷. بازدید اعضای هیئت علمی

  • بودجه
  • برنامه ریزی
  • تاریخ موثر و تاریخ خاتمه
  • هماهنگ کننده مشارکت
  • امضا

قرارداد

قرارداد توافق الزام آور مذاکره شده بین طرفین یا بیشتر می باشد و بوسیله قانون قابل اجرا است. بطوریکه به هر یک از طرفین حق قانونی برای درخواست عملکرد دیگری بطوریکه در قرارداد وعده داده شده است داده می شود. به منظور اعتبار، طرفین باید از نظر قانونی صلاحیت ورود به یک قرارداد دوجانبه وانجام تعهدات خود را داشته باشند.