دیدگاه

پوهنحی شرعیات با اننتباه از اصول ومعیار های اسلامی وبین المللی جهت تطبیق قانون وتأ مین عدالت در جامعه افغانستان منطبق به قانون الهی ووضعی، کادر های مسلکی آراسته با دانش تخصصی را تربیه وآموزش میدهد.

ماموریت:

پوهنحی شرعیات در ایجاد فضای  سالم آموزشی وعرضه خدمات با کیفیت در عرصه پرورش کادر های مسلکی وآراسته با دانش تخصصی با در نظرداشت معیار های دینی وبین المللی مصمم بوده وبه سوی اصل پژوهش، قانون ومهارت های انسانی گام بر میدارد.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی در ایجاد فضای سالم آموزشی و عرضه خدمات با کیفیت در پرورش کادر های مسلکی آراسته با دانش تخصصی با در نظر داشت معیار های ملی و بین المللی مصمم بوده، می خواهد بسوی اصل قانون گرایی و تقویت فعالیت های پژوهشی در تولید دانش جدید گام بر دارد.

ماموریت

      دیپارتمنت تعلیمات اسلامی در انکشاف سطح دانش مسلکی دانشجویان، مساعد ساختن زمینه های فراگیری دانش تخصصی محصلین را بر اساس نیاز های بازار کار رسالت خویش میداند. این دیپارتمنت با برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تحقیقی با فراهم ساختن تسهیلات و محیط معیاری آموزشی در رشد استعداد های دانشجویان اهتمام می ورزد.

اهداف

  • آماده ساختن افراد مسلکی، متخصص، متعهد، مبتکرو دارای حس وطن دوستی و پابند به ارزشهای ملی و دینی.
  • تربیت اشخاص تحصیل کرده که از تعلیم و تربیه اسلامی  برخوردار باشد که برای محاکم عدلی و قضایی، مدارس و مکاتب مصدر خدمت واقع شوند.
  • تربیت محصلان روشنفکر، مسئول و متعهد، دارای ظرفیت لازم و اندیشه های مبتنی بر تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل، که بتوانند منحیث شهروندان خوب مصدر خدمت به ملت گردند.
  • بهبود کیفیت تدریس و یادگیری که جوابده نیازهای تحصیلی در  سطح جامعه بوده باشد.
  • ایجاد و حفظ تعاملات و ارتباطات سازنده در راستای فعالیتهای آموزشی، تحقیقی و فرهنگی با سازمانهای دولتی، در سطح کشور.
  • انتقال دانش علوم اسلامی برای نسل جوان و اقدام در جهت غنامندی و حراست آن.
  • آماده سازی افراد متخصص و شخصیت های علمی مبتکر در زمینه تدریس در بخش ارشادات دینی وعظ و خطابت مسایل و قضایای اجتماعی و دینی که بتوانند در موارد فوق از راه نوشتن و تالیفات با اعتبار، جامعه را به صورت به سمت مطلوب رهبری کند و با ابتکارات سازنده وموثر ضرورت ها و نیاز های همه جانبه جامعه را برآورده سازند.

فارغ التحصیلان دیپارتمنت تعلیمات اسلامی میتوانند با استفاده از ایجاد فضای علمی و برنامه های مفید و آموزشی دینی و کاربردی نیازمندی های جامعه را حل و فصل نماید .

دیدگاه، ماموریت و اهداف دیپارتمنت تعلیمات اسلامی  در مجلس  ۱۰ /۸/ ۱۳۹۹ شورای علمی پوهنحی  تصویب و ثبت پروتوکول شماره (۱۷۱) کتاب ثبت جلسات گردیده.