دیدگاه و ماموریت پوهنحی تعلیم و تربیه

دید گاه

پوهنحی تعلیم و تربیه در رقابت سالم با نهاد های مماثل در توسل با فعالیت های پژوهشی علمی در پرورش کادر های دانش آموخته ، آراسته با مهارت های مسلکی لازم  بر وفق مقتضایت عصر و بازار کار می پردازد تا نقش بارز و موثری را در انکشاف و سازندگی جامعه ی افغانستان ایفا کند .

ماموریت

پوهنحی تعلیم تربیه رسالت دارد تا با ایجاد محیط سالم تحصیلی و فراهم ساختن تسهیلات مدرن آموزشی ،زمینه های یادگیری و پرورش استعداد های دانشجویان را مساعد نماید . این دانشکده بر آن است که در حمایت از خلاقیت های علمی و پژو هشی استادان و دانشجویان، با برنامه ریزی های مو ثر آموزشی ، سطح دانش مسلکی استادان و دانشجویان را بلند ببرد تاکادر های مسلکی صادق و وفادار را با روحیه ی خدمت گزاری به جامعه تقدیم کند.

دیدگاه و ماموریت پوهنحی تعلیم و تربیه در جلسه مورخ (۱۴۰۰/۳/۱۲) شورای علمی مؤسسه به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفته و موضوع ثبت پروتوکول شماره (۷۲) کتاب جلسات شورای علمی موسسه می‌باشد.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت زبانها

دیدگاه

دیپارتمنت زبانها با عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت و تربیت افراد متخصص در حوزه زبان و ادبیات، می خواهد در حفظ وغنامندی فرهنگ جامعه افغانستان با تقویت فعالیت های پژوهشی در تولید علم گام بردارد.

ماموریت

دیپارتمنت زبانها آگاهی ازقانون و لوایح، جذب استادان متخصص و مسلکی با سویه تحصیلی دکتور و ماستر را رسالت خویش می داند تا در پرتو قانون و اصول اکادمیک، با برنامه ریزی های تدریسی و علمی در آموزش و پرورش کادرهای متخصص و حاذق در حوزه زبان و ادبیات مبادرت ورزد.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت بیولوژی

دیدگاه

دیپارتمنت بیولوژی میخواهد با ایجاد محیط آموزشی معیاری، میزان کیفیت تدریس و یادگیری محصلین را بالا ببرد و با فعالیت های پژوهشی در تولید دانش بیولوژی نایل آید و جایگاه با اعتبار اکادمیک را در سطح دیپارتمنت های بیولوژی کسب کند.

ماموریت

دیپارتمنت بیولوژی به عنوان یک رشته پیشتاز در تولید علم، در پاسخ گوی به نیاز های تخصصی و مسلکی استادان و محصلین بر وفق تقاضای بازار کار متعهد میباشد. ارایه خدمات آموزشی، تحصیلی و تحقیقی از رسالت مهم این گروه به حساب می آید. اعضای دیپارتمنت با برنامه ریزی های تدریسی، تحقیقی و علمی خویش، کادر های با احساس و خدمت گزار را به  جامعه تقدیم می نماید. این دیپارتمنت انکشاف و تعالی خود را در ایجاد فضای رقابتی و تقویت فعالیت های پژوهشی می داند.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت جغرافیه

دیدگاه

           دیپارتمنت جغرافیه می خواهد سطح دانش تخصصی و مسلکی استادان را ارتقا دهد و زمینه رشد استعداد های دانشجویان را بر وفق متقضیات عصر و بازار کار فراهم نماید، تا در توسل به فعالیت های پژوهشی در تولید دانش جدید در حوزه علم جغرافیا نایل گردد.

ماموریت

           دیپارتمنت جغرافیه دانشکده تعلیم و تربیه رسالت دارد تا با فراهم نمودن تمام تسهیلات مدرن آموزشی و ایجاد محیط سالم تعلیمی و تربیتی، سطح دانش استادان و محصلان را بلند ببرد تا معلمین وکادرهای مسلکی و متخصص و متعهد را با روحیه خدمتگزاری صادقانه به جامعه تقدیم نموده و با تولید دانش بتواند گامی در غنامندی فرهنگ و دانش بشری بردارد.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت ریاضی

دیدگاه

     دیپارتمنت ریاضی میخواهد سطح دانش مسلکی وتخصصی استادان و دانشجویان را با فرا گیری دانش ریاضی ارتقا دهد و زمینه های دانش تجربی و کاربردی علم ریاضی را بر وفق نیاز های عصرنوین و بازار کار برای محصلین مساعد نماید. با تربیت افراد متخصص ومسلکی درحوزه ریاضیات از طریق فعالیت های پژوهشی درتولید وغنامندی علم ریاضی گام بردارد.

ماموریت

     دیپارتمنت ریاضی رسالت دارد تا با استفاده اعظمی از امکانات موجود، سطح دانش تخصصی استادان ومحصلان را بلند ببرد. تا معلمین وکار گزاران صادق را با روحیه خدمت گزاری تقدیم جامعه نماید. اعضای این دیپارتمنت با آگاهی کامل از اصول وقوانین اکادمیک با تنظیم و تطبیق فعالت های تدریسی وعلمی مبتنی بر روش های آموزش فعال زمینه های رشد استعداد های دانشجویان را مساعد می نماید.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

دیدگاه

          دیپارتمنت کمپیوتر ساینس با اهتمام اعضای هیت علمی  اش مصمم است تا در عرصه های فن آوری، تقویت دانش تجربی و کاربردی تکنالوژی از طریق فعالیت های پژوهشی نقش و جایگاه بلند اکادمیک را در سطح دیپارتمنت های کمپیوتر ساینس نهاد های مماثل کسب نماید.

ماموریت

فراهم نمودن زمینه های آموزش علم کمپیوتر از نیاز های اساسی نظام زنده گی امروزی در سطح ملی و جهانی است. ارایه خدمات تحصیلی معیاری با استفاده از روش های نوین آموزشی، ارتقای ظرفیت های تخصصی و مسلکی استادان و محصلین، تربیت دانش آموخته گان در بخش کمپیوتر بر اساس تقاضای بازار کار و تقویت فعالیت های پژوهشی از رسالت مهم دیپارتمنت کمپیوتر ساینس به حساب میاید.