دیدگاه ماموریت دیپارتمنت زبانها

دیدگاه

     دیپارتمنت زبانها با عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت و تربیت افراد متخصص در حوزه زبان و ادبیات، میخواهد در حفظ و غنامندی فرهنگ و جامعه افغانستان با تقویت فعالیت های پژوهشی در تولید علم گام بردارد

ماموریت

   دیپارتمنت زبانها با آگاهی از قوانین و لوایح، جذب استادان متخصص و مسلکی با سویه تحصیلی دکتور و ماستر را رسالت خویش میداند تا در پرتو قانون و اصول آکادمیک، با برنامه ریزی های تدریسی و علمی در آموزش و پرورش کادرهای متخصص و حاذق در حوزه زبان و ادبیات مبادرت ورزد.

دیدگاه ماموریت دیپارتمنت بیولوژی

دیدگاه

دیپارتمنت بیولوژی میخواهد با ایجاد محیط آموزشی معیاری، میزان کیفیت تدریس و یادگیری محصلین را بالا ببرد و با فعالیت های پژوهشی در تولید دانش بیولوژی نایل آید و جایگاه با اعتبار اکادمیک را در سطح دیپارتمنت های بیولوژی کسب کند.

ماموریت

دیپارتمنت بیولوژی به عنوان یک رشته پیشتاز در تولید علم، در پاسخ گوی به نیاز های تخصصی و مسلکی استادان و محصلین بر وفق تقاضای بازار کار متعهد میباشد. ارایه خدمات آموزشی، تحصیلی و تحقیقی از رسالت مهم این گروه به حساب می آید. اعضای دیپارتمنت با برنامه ریزی های تدریسی، تحقیقی و علمی خویش، کادر های با احساس و خدمت گزار را به  جامعه تقدیم می نماید. این دیپارتمنت انکشاف و تعالی خود را در ایجاد فضای رقابتی و تقویت فعالیت های پژوهشی می داند.

دانشکده تعلیم وتربیه

رشته های لیسانس

  1. ادبیات انگلیسی
  2. ادبیات دری
  3. ادبیات پشتو
  4. جغرافیه
  5. بیولوژی
  6. ریاضی
  7. کمپیوتر ساینس