دپارتمنت های پوهنحی تعلیم و تربیه قرار ذیل است:

پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی قدس دارای هشت دیپارتمنت ذیل می باشد

۱- زبان و ادبیات پارسی دری

۲- زبان و ادبیات پشتودیپارتمنت

۳- زبان و ادبیات انگلیسی

۴- جغرافیه

۵- دیپارتمنت ریاضی

۶- کمپیوتر ساینس

۷- بیولوژی

۸- کیمیا


۱- دیپارتمنت زبانها

معرفی دیپارتمنت زبانها

معرفی……

دیدگاه ماموریت دیپارتمنت زبانها

ماموریت

دیدگاه

   دیپارتمنت زبانها با آگاهی از قوانین و لوایح، جذب استادان متخصص و مسلکی با سویه تحصیلی دکتور و ماستر را رسالت خویش میداند تا در پرتو قانون و اصول آکادمیک، با برنامه ریزی های تدریسی و علمی در آموزش و پرورش کادرهای متخصص و حاذق در حوزه زبان و ادبیات مبادرت ورزد.

     دیپارتمنت زبانها با عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت و تربیت افراد متخصص در حوزه زبان و ادبیات، میخواهد در حفظ و غنامندی فرهنگ و جامعه افغانستان با تقویت فعالیت های پژوهشی در تولید علم گام بردارد


۷- دیپارتمنت بیولوژی

معرفی دیپارتمنت بیولوژی

…..

دیدگاه ماموریت دیپارتمنت بیولوژی

ماموریت

دیدگاه

دیپارتمنت بیولوژی میخواهد با ایجاد محیط آموزشی معیاری، میزان کیفیت تدریس و یادگیری محصلین را بالا ببرد و با فعالیت های پژوهشی در تولید دانش بیولوژی نایل آید و جایگاه با اعتبار اکادمیک را در سطح دیپارتمنت های بیولوژی کسب کند.

دانشکده تعلیم وتربیه

رشته های لیسانس

  1. ادبیات انگلیسی
  2. ادبیات دری
  3. ادبیات پشتو
  4. جغرافیه
  5. بیولوژی
  6. ریاضی
  7. کمپیوتر ساینس