دیپارتمنت فقه و قانون

دیدگاه

 دیپارتمنت فقه وقانون با درنظرداشت قانون الهی و وضعی درآموزش وتربیت کادرهای متخصص ومسلکی در بخش امورعدلی وقضای می پردازد.درمطابقت با اصول فقهی وقانونی میخواهد با تقدیم افراد متخصص وماهر دربازار کار جایگاه علمی را کسب کند.

ماموریت

دیپارتمنت فقه وقانون رسالت دارد تابه منظور انکشاف سطح دانش تخصصی ومسلکی استادان ومحصلین زمینه های فراگیری دانش معیاری ورشد مهارت های مسلکی دانشجویان را حسب نیازبازارکار مساعد نماید تا به تقدیم افراد متخصص ومحقق درحوزه فقه وقانون به جامعه رسالت ملی واسلامی خویش را ایفا نماید.

تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامه

برنامه فقه و قانون پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی قدس به منظور تربیت کدرهای متخصص و مسلکی برای ( ادارات عدلی وقضایی ، پوهنتون ها ، دارالعلوم ها و بخش های علوم دینی مکاتب افغانستان ) ایجاد شده است. به این اساس دیپارتمنت فقه و قانون فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش میداند که ۱۳۸-۱۴۵ کریدت را در یک دوره تحصیلی چهار ساله  ( 8 سمستر ) در بخش روزانه و پنج سال شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارت ها وسلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

۱ در بخش دانش: فارغ التحصیل دیپارتمنت فقه و قانون بتواند در حد لیسانس با موضوعات اسلامی و حقوقی حاکم بوده و مهارت به کار بستن آموزه های اسلامی و حقوقی را در زندگی داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر تحصیل کرده بخش فقه و قانون در جامعه عرض وجود و خدمت نماید.

۲در بخش مهارت ها: فارغ التحصیل دیپارتمنت فقه و قانون فردی است که در حد لازم آشنایی با زبان عربی داشته و دارای مهارت های حقوقی، مدیریتی، تدریسی …، بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارد.

۳در بخش سلوک: فارغ التحصیل دیپارتمنت فقه و قانون فردی است که با فرا گرفتن مضامین تخصصی (فقه و قانون) و مضامین مسلکی، احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک و حس وطندوستی، ارزش های اسلامی، انسانی و اخلاقی را فر گرفته است و به تمامی این ارزش ها متعهد بوده واز هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

دانلود کتلاک دیپارتمنت فقه و قانون

دانلود نصاب تحصیلی دیپارتمنت فقه و قانون

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

تعریف واضح از فارغ التحصیل برنامه

برنامه تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی قدس به منظور تربیت کدرهای متخصص و مسلکی برای ( ادارات عدلی وقضایی ، پوهنتون ها ، دارالعلوم ها ، دارالمعلمین ها و بخش های علوم دینی مکاتب افغانستان ) ایجاد شده است. به این اساس دیپارتمنت تعلیمات اسلامی فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش میداند که ۱۳۸-۱۴۵ کریدت را در یک دوره تحصیلی چهار ساله  ( 8 سمستر ) در بخش روزانه و پنج سال شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارت ها وسلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

۱ در بخش دانش: فارغ التحصیل دیپارتمنت تعلیمات اسلامی بتواند در حد لیسانس با موضوعات اسلامی و حقوقی حاکم بوده و مهارت به کار بستن آموزه های اسلامی و حقوقی را در زندگی داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر تحصیل کرده بخش تعلیمات اسلامی در جامعه عرض وجود و خدمت نماید.

۲در بخش مهارت ها: فارغ التحصیل دیپارتمنت تعلیمات اسلامی فردی است که در حد لازم آشنایی با زبان عربی داشته و دارای مهارت های حقوقی، مدیریتی، تدریسی …، بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارد.

۳در بخش سلوک: فارغ التحصیل دیپارتمنت تعلیمات اسلامی فردی است که با فرا گرفتن مضامین تخصصی (تعلیمات اسلامی) و مضامین مسلکی، احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک و حس وطندوستی، ارزش های اسلامی، انسانی و اخلاقی را فر گرفته است و به تمامی این ارزش ها متعهد بوده واز هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

دانلود نصاب تحصیلی دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

پوهنحی شرعیات

داری دو دیپاتمنت میباشد که قرار ذیل است.

دیپارتمنت ها

فقه وقانون

تعلمیات اسلامی