نام: ناصرعلی

تخلص: رحمانی

عنوان: ریاست دانشگاه

میزان تحصیلات : دکتری

شماره تماس: ۰۷۳۰۹۹۳۸۹۹

ایمیل: Dr.Rahmani@ghu.edu.af