سابقه تضمین کیفیت

موسسه تحصیلات عالی قدس در سال ۱۳۹۴ شامل برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی گردید و با تطبیق معیارهای مربوط به اعتبار دهی کوشای تکمیل توصیه ها و پیشنهادات ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی جهت کسب دوره های اول، دوم و سوم اعتبار دهی در آینده نزدیک مصمم میباشد تا باشد موفق به کسب اعتبار اکادمیک گردد.