شوراها و کمیته ها

کمیته­ ها و شوراها در موسسه تحصیلات عالی قدس با توجه به نوع فعالیت و صلاحیت­ آن به شرح زیر دسته بندی می­گردد        

( علامت √ نشان دهنده موجودیت کمیته و یا شورا در آن سطح می باشد)

#نام شورا و یا کمیتهدانشگاهدانشکدهدیپارتمنت
۱شورای علمی
۲مجلس دیپارتمنت
۳کمیته تضمین کیفیت
۴کمیته انکشاف کریکولم
۵شورا و کمیته تحقیقات علمی
۶کمیته پلان استراتژیک
۷کمیته استخدام استاد
۸شورای ترفیع و انفکاک استاد
۹کمیته انضباطی استادان
۱۰بورد تحصیلات تکمیلی