موسسه تحصیلات عالی قدس داری دو دانشکده میباشد که تا حال ۲۵۶۹ محصل فارغ داد است که از سال ۱۳۹۳ شروع به فعالیت نموده است. تاکنون فارغ التحصیلان موفقی از مدیران و کارآفرینان را در سطح کشور به جامعه تحویل داده است. حال که فارغ‌التحصیلان این موسسه بخش عمده ای از کادر فنی کشور را تشکیل می دهند، ضرورت تاسیس انجمن فارغ التحصیلان و دانشگاه فنی و حرفه ای در ایجاد ارتباط و تعاملی سازنده با صنعت و جامعه بوده که می تواند راهگشای تحقق اهداف دانشگاه برای بستر سازی اشتغال و بازار کار دانشجویان و فارغ التحصیلان باشد. معاونت پژوهش و فناوری از شما فارغ التحصیلان آموزشکده ها و دانشکده های تابعه دانشگاه، برای عضویت و ثبت نام در انجمن فارغ التحصیلان، دعوت بعمل می آورد، تا به جمع خانواده بزرگ موسسه تحصیلات عالی قدس بپیوندید.
سامانه ثبت اختراعات موسسه تحصیلات عالی قدس بعنوان دانشگاه کارآفرین، مهد تربیت تکنسین های فنی و ماهری است که در فرآیند آموزش با درآمیختن علم و عمل، همواره شاهد تبلور نبوغ جوانانی هستیم که دارای خلاقیت، نوآوری، ابداع و اختراع در عرصه های مختلف صنعت، هنر، کشاورزی و حرفه ای هستند. حقوق مالکیت فکری، معنوی و صنعتی از موضوعاتی است که شخص مخترع، نسبت به فعالیت های فکری خود مطالبه می کند. امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست. اداره حمایت از اختراعات و ابداعات دانشجویی به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی مخترع، موجب تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد.