پروگرام های مرکز رشد محصلان

خلاقیت ، نوآوری وکارآفرینی

مرکز خلاقیت ، نو آوری وکار آفرینی دانشگاه باتوجه به نقش و اهمیت کار آفرینی وسابقه  درخشان کارآفرینی درتوسعه بسیاری از کشور ها وباتوجه به مشکلات اقتصادی زیادی که کشور ما با آن مواجه بوده ، ترویج واشاعه ، ابتکارات تجارتی وکار آفرینی، بسترسازی برای فرهنگ حامی کار آفرینی و مهمتراز همه تربیت افراد بویژه تحصیل کردگان کار آفرینی برای تمامی جوامع به خصوص برای جامعه در حال توسعه ای مانند افغانستان از اهمیت وضرورت حیاتی برخوردار است. زیرا مسائل امروز سازمان ها باراه حلهای دیروز حل شدنی نیست وشرایط محیطی به حد پیچیده، پویا ونا مطمئن گردیده که نهاد های دیگر نمی توانند بدون خلاقیت حیات بلند مدت خود را تضمین نما یند. به عبارت دیگرتداوم حیات سازمان ها وابسته به خلاقیت در محصول خدمت یا فرایند عملکرد آنها می باشد ، واین مرکز از ایده های محصلان منجر به کار آفرینی گردد استفاده می نمایند.


تربیت بدنی وامور تفریحی 

مرکز تربیت بدنی و امور تفریحی به محصلان همکاری می کند تا استفاده از ورزش و تفریح به عنوان وسیله مهم برای رسیدن به هدف تربیت انسانی  وآزاد با ارزش های والای انسانی کمک به رشد و شکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی ، عاطفی، عقلانی و اجتماعی محصلان ازطریق پرداختن به فعالیت های ورزشی وتفریحی آگاه سازد، مرکز تربیت بدنی دانشگاه در راستای شرح وظایف ومحوله وباتوجه به نیاز های اجتماعی محصلان و بانگرش کلی برمسائل برنامه ریزی واجرای برنامه های درون وبرون سازمان خود ومطابق برنامه ها وسیاست های دانشگاه انجام شود


مرکزبهداشت وسلامت

ورود به دانشگاه و شروع زنده گی تحصیلی، به دلیل تغییرات عمده ای که درعرصه های مختلف زنده گی برای فرد بوجود می آورد، استرس زاست وگاهی به دلیل عدم دست رسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران ها برای محصلان می شود. ومرکز بهداشت وسلامت به محصلان همکاری می نمایند. در ارتقا سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی است، دراین راستا وبرای ارائه خدمات بهداشت درمانی، مرکز بهداشت وسلامت محصلان به عنوان متوالی سلامت روان محصلان ومشغول به فعالیت است. این مرکزدر جهت اهداف خدماتی، آموزش وپیشگیری با همکاری روان شناسان، مشاوران و روان پزشکان به عنوان یک منبع حمایتی، بارعایت اصل راز داری، درفضای آزاد وقابل اعتماد آماده حدمت رسانی به محصلان وکارمندان است.


 اداره مشاوره ویاد گیری

این اداره با ارائه  خدمات مشاوره دهی با محصلان در قسمت های مختلف آموزشی، و فرهنگی  دوران تحصیلی همکاری لازم را می نمایند.


مشاور، مشاوره شغلی وارتباط باجامعه

این مرکز به محصلان کمک می کند تا توانمندی ها واستعداد های خود را به خوبی شناسایی نمایند. این مرکز محصلان  را از جنبه های مختلف شغل آینده خود از جمله زمینه های رشد شغلی، راه های افزایش درآمد بر اساس معلومات آنالیز شده وضیعت شغلی وپیشرفت در جا معه کار افغانستان وبین الملل آگاه می سازد.


وظایف وخدمات قابل ارائه

 1. برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت در کشور
 2. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی وسایر شواهد در دانشگاه
 3. ارزشیابی برنامه های آموزش وارتقای سلامت ونظارت بررعایت استندردها در فرایند های آموزش سلامت در دانشگاه
 4. مشاورت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزش در دانشگاه
 5. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش وارتقای سلامت

خدمات قابل ارائه این مرکز

 1. برگزاری جلسات مشاوره بامحصلان متقاضی
 2. برگزاری مداوم طرح سلامت جسم و روان
 3. برگزاری سمینارو نمایشگاه بهداشت روانی
 4. تهیه بروشور های تحصیلی حاوی مطالب بهداشتی،درمانی، خدماتی ومشاوره ای
 5. برگزاری ورکشاپ های تخصصی باحضور کلیه مشاورین شاغل در مرکزمشاوره
 6. برگزاری نشست های تخصصی جهت حل مشکلات ویژه محصلان
 7. ارتقاء سطح دانش وبینش روان شناختی محصلان در زمینه مسائل و مشکلات ونیازهای آنان
 8. کاهش مشکلات روان شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناخت تحصلی، خانواده و…
 9. راهنمایی محصلان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود
 10. راهنمایی محصلان درجهت تصمیم گیری آگاهانه ، عاقلانه وحسن انتخاب
 11. کمک به رشد شخصیتی، روانی و اجتماعی محصلان ویاری آنها جهت قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش بامحیط