موسسه تحصیلات عالی قدس سر از سال ۱۴۰۰ پوهنحی اقتصاد را ایجاد میکند محصل محترم مطالعه باشد