اهداف دفتر

در جریان سال های اخیر، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی موجب چندین برابر شدن جمعیت دانشجویی در افغانستان شده است. از سوی دیگر کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه اصلی را به میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال ۱۳۹۰ آغاز شد و به دنبال آن در سال ۱۳۹۲ ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در وزارت شکل گرفت.

موسسه تحصیلات عالی قدس نیز از بدو ایجاد سال ۱۳۹۳ در امر تطبیق برنامه های تضمین کیفیت و اعتبار دهی گام عملی برداشته است که اولین ارزیابی اصلاحی خود را در سال ۱۳۹۴ ترتیب و به وزارت محترم ارسال داشت. به منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه های ارتقای کیفیت در همان سال دفتر تضمین کیفیت را فعال نمود. اهداف عمده دفتر ارتقای کیفیت بصورت زیر خلاصه می شود:

  • نهادینه سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین المللی.
  • حصول اطمینان از اینکه طرزالعمل های ارتقای کیفیت نهادهای تحصیلی در مطابقت با رهنمود ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی گردیده است.
  • آماده نمودن پوهنتون برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی.