هزینه ها و فیس تحصیلی


شمارهدانشکدهبخش هافیس ثابتتخفیف برای معرفی شده گان کانکورتخفیفنوع پرداختمبلغ قابل پرادخت سالانه
۱تعلیم وتربیهکمپیوتر ساینس۱۰۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۰,۰۰۰
AFN
۲تعلیم وتربیهادبیات انگلیسی۱۰۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۰,۰۰۰
AFN
۳تعلیم وتربیهادبیات دری۱۰۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۰,۰۰۰
AFN
۴تعلیم وتربیهادبیات پشتو۱۰۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۰,۰۰۰
AFN
۵تعلیم وتربیهجغرافیه۱۰۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۰,۰۰۰
AFN
۶تعلیم وتربیهبیولوژی۱۰۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۰,۰۰۰
AFN
۷تعلیم وتربیهریاضی۱۰۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۰,۰۰۰
AFN
۸شرعیاتفقه وقانون۱۲۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۴,۰۰۰
AFN
۹شرعیاتتعلیمات اسلامی۱۲۰۰۰ AFN۵۰%سه نفر از یک فامیل یک نفر رایگاندو قسط۲۴,۰۰۰
AFN