هیئت اُمناء موسسه

هیئت اُمناء، بالاترین مرجع رهبری و تصمیم گیرنده در امور مربوط به موسسه تحصیلات عالی قدس می‌باشد.
هیئت اُمناء دارای ترکیب آتی می‌باشد.
۱. دو نفر مؤسس و رئیس موسسه تحصیلات عالی قدس.
۲. سه نفر استاد دارای رتبه ی علمی پوهندوی و یا بالاتر از آن با درجه تحصیلی دکتری و با حداقل ماستر،که از جمله یک نفر آن دارای رتبه ی علمی پوهاند باشد.
۳. چهار نفر از شخصیت های علمی که دارای تحصیلات عالی حداقل ماستری باشند.
۴. چهار نفر از نهادهای مدنی، تجارتی و صنعتی و یا نمایندۀ مؤسسات ذیربط که دارای تحصیلات عالی باشند.
۵. اعضای مندرج بند ۲، ۳ و ۴ این ماده از جمله منسوبین موسسه تحصیلات عالی قدس بوده نمیتوانند.
۶. تعیین اعضای هیئت اُمناء در دور اول به صلاح دید مؤسیس موسسه تحصیلات عالی قدس می‌باشد و در دوره های بعدی به پیشنهاد مؤسس موسسه تحصیلات عالی قدس و تأیید هیئت اُمناء صورت می‌گیرد.
اعضای هیئت اُمناء در حالات ذیل عضویت خود را در ترکیب هیئت اُمناء از دست می‌دهند:
۱. در صورت صلاحدید اکثریت اعضای هیئت اُمناء.
۲. در صورت استعفا و یا وفات.
۳. در صورت مریضی دوامدار یا معلولیت و معیوبیت دایمی که حضور و اشتراک فعال شان را در مجالس هیئت اُمناء ناممکن سازد.
۴. برای جایگزینی اعضای هیئت اُمناء، که بنا به معاذیری، عضویت خود را از دست می‌دهد، طی دو ماه با رعایت معیار های این اساسنامه، اشخاص جدید تعیین می‌شوند.
وظایف و صلاحیت های هیئت اُمناء عبارت است از:
۱. ترتیب و تصویب اساسنامه و طرزالعمل های فعالیت در بخش های آکادمیک، اداری و عرضه ی خدمات پوهنتون کاتب.
۲. مطالعه و ارزیابی پلان انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت موسسه تحصیلات عالی قدس و اتخاذ تصامیم لازم در ارتباط با موضوع.
۳. تأیید، تعدیل و تکمیل اساسنامه و طرزالعمل های موسسه تحصیلات عالی قدس و ارائه آن به وزارت تحصیلات عالی غرض حصول موافقه.
۴. تأیید ایجاد، ادغام،انحلال یا الغای موسسه تحصیلات عالی قدس پوهنځی ها و دیپارتمنت های مربوطه و ارائه ی آن به وزارت تحصیلات عالی غرض اخذ منظوری.
۵. تأیید تغییرات در ساختار تشکیلاتی و فعالیتهای موسسه تحصیلات عالی قدس مطابق به تغییر در قانون تحصیلات عالی و تغییر فعالیت های موسسه تحصیلات عالی قدس غرض نیاز های مبرم جامعه جهت انکشاف و پیشرفت علم و تکنالوژی و ارائه آن برای کسب موافقه به وزارت تحصیلات عالی..
۶. ارزیابی و صدور فیصله در مورد طرح و پیشنهاد مبنی بر عقد، تمدید و یا لغو قرار داد های علمی.معاون اداری و مالی به حیث عضو.
۷. نظارت و ارزیابی پلان جذب جدید الشمولان و تعیین اندازه فیس..
۸. تأیید اندازۀ معاشات و سایر امتیازات پولی اعضای کادر علمی و سایر منسوبان موسسه تحصیلات عالی قدس و ارائه دستورالعمل های مربوطه جذب کادر های علمی.
۹. اعطای دیپلوم های افتخاری، مدال ها، تحسین نامه ها و تقدیر نامه های موسسه تحصیلات عالی قدس.
۱۰. انتخاب رئیس موسسه تحصیلات عالی قدس.
۱۱. نظارت بر کمیته های اختصاصی و وظایف و صلاحیت های آنها.
۱۲. رسیده گی به شکایت های اعضای کدر علمی و محصلان در رابطه به امور تدریسی، تحقیقی و اداری موسسه تحصیلات عالی قدس.
۱۳. نظارت از ایجاد و رعایت یک میکانیزم دقیق، شفاف و مؤثر مالی و حسابی در موسسه تحصیلات عالی قدس .
۱۴. منظوری ساختار تشکیلاتی، بودجه ی سالانه و برنامه های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت
۱۵. منظوری پیشنهاد عزل رئیس موسسه تحصیلات عالی قدس.