پیام معاون امور محصلان

میرزا رحیم رحیمی معاون امور محصلان
موسسه تحصیلات عالی قدس

  با مطالعه میتوان فقط به اوج قلعه های اهدافت رسید.

در جهانی که به سر می بریم ارزش های اسلامی، انسانی و اخلاقی آهسته آهسته بطرف شگوفایی در حرکت است ایجاب میکند که به پای پیشرفت های تکنالوژی و تمدنی با حفظ هنجارهای اسلامی گام برداریم و در ترویج ارزش های دینی و آموزه های اسلامی سهم بزرگ و به یاد ماندنی خود را ایفا نماییم. بیکاری، فقر، مظالم، انواع مفاسد اجتماعی، برداشت ناسالم از آموزه های اسلامی و ارزش های دینی زخم های خونینی هستند که پیکر اسلام را دردمند ساخته و ما نمی توانیم از کنار آنها سهل انگارانه و بی تفاوت بگذریم پوهنحی تعلیم وتربیه که به همین منظور والا و مقدس در چوکات موسسه تحصیلات عالی قدس هسته گذاری شده است جا دارد تا نقش راستین اش را ایفا کند، این پوهنحی مسوولیت دارد تا در آگاهی بخشیدن مردم از آموزه ها بنیادی و کاربردی ؛ مبارزه با تبعیض و تعصب، تحجر و کجروی، افراط و تفریط؛ استحکام بخشیدن پایه های اخوت و باهمی، صلح و متحد ساختن اقشار و گروها از طریق اشاعه علم و دانش بدیع حسب اقتضای بازار کار و نیاز های جامعه متمدن گام برداریم تا در برآوردن آزادی ها و حقوق انسانی همه اقشارجامعه در زیر چتر اسلام و بالاخص برای رسیدن به صلح همگانی و عادلانه از طریق یک تحصیلات عالی معیاری و با کیفیت توفیق رفیق ما باشد به استعانت باری تعالی و همکاری همه خبرگان، صاحب نظران و دانشمندان دست مرافقت و مساعدت بسوی این نهاد علمی و اکادمیک دراز کنیم وکانون علمی قدس را در رسیدن به اهداف علیای اسلامی و انسانی آن یاری رسانده و وجیبه انسانی و  اسلامی خویش را اداء نماییم.